» ورزشی » دستگاه ورزشی » دستگاه بدنسازی باشگاهی و خانگی
دسته بندی ها
فقط نمایش کالاهای موجود
دستگاه بدن سازی 9 کاره اوا اسپرت

دستگاه بدن سازی 9 کاره اوا اسپرت

5500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قایقی روئینگ سیم کش MBH

دستگاه قایقی روئینگ سیم کش MBH

71000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پشت پا خوابیده MBH

دستگاه پشت پا خوابیده MBH

71000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه  پشت پا نشسته ام بی اچ

دستگاه پشت پا نشسته ام بی اچ

71000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پرس پا ام بی اچ

دستگاه پرس پا ام بی اچ

110000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه جلو پا ماشین MBH

دستگاه جلو پا ماشین MBH

71000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه چرخش کمر MBH

دستگاه چرخش کمر MBH

30000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه لت واگرا MBH

دستگاه لت واگرا MBH

71000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پرس بالا سینه MBH

دستگاه پرس بالا سینه MBH

32500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه فیله کمر MBH

دستگاه فیله کمر MBH

30000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پشت بازو دیپ MBH

دستگاه پشت بازو دیپ MBH

32500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه جلوبازو لاری MBH

دستگاه جلوبازو لاری MBH

32500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قفسه سینه MBH

دستگاه قفسه سینه MBH

32500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قفسه سینه دو منظوره MBH

دستگاه قفسه سینه دو منظوره MBH

71000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه پرس سينه نشسته ام بی اچ

دستگاه پرس سينه نشسته ام بی اچ

32500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پشت پا نشسته دو کاره

دستگاه پشت پا نشسته دو کاره

39000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه ساعد مبارز

دستگاه ساعد مبارز

24000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه قفسه سینه دوکاره

دستگاه قفسه سینه دوکاره

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پرس پا مبارز

دستگاه پرس پا مبارز

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه اسمیت کمک دار با نیمکت مدرج مبارز

دستگاه اسمیت کمک دار با نیمکت مدرج مبارز

37500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه خياطه بيرون و داخل پا دوکاره ماشینی مبارز

دستگاه خياطه بيرون و داخل پا دوکاره ماشینی مبارز

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه جلو بازو سیم کش مبارز

دستگاه جلو بازو سیم کش مبارز

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه جلو پا سیم کش ماشین  مبارز

دستگاه جلو پا سیم کش ماشین مبارز

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قایقی روئینگ سیم کش مبارز

دستگاه قایقی روئینگ سیم کش مبارز

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قفسه سینه ماشینی مبارز

دستگاه قفسه سینه ماشینی مبارز

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه ساق پا ایستاده مبارز

دستگاه ساق پا ایستاده مبارز

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه صلیب کراس اور متحرک مبارز

دستگاه صلیب کراس اور متحرک مبارز

47000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پشت پا سیم کش ماشین  مبارز

دستگاه پشت پا سیم کش ماشین مبارز

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه کشش دوبل مبارز

دستگاه کشش دوبل مبارز

24000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه زیر بغل عمود سیم کش  مبارز

دستگاه زیر بغل عمود سیم کش مبارز

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه هاگ و ساق مکس مبارز

دستگاه هاگ و ساق مکس مبارز

28000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه پرس سینه نشسته وزنه آزاد تکنو مبارز

دستگاه پرس سینه نشسته وزنه آزاد تکنو مبارز

37500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه جلو بازو مکس وزنه آزاد مبارز

دستگاه جلو بازو مکس وزنه آزاد مبارز

24000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه سر شانه طرح مکس مبارز

دستگاه سر شانه طرح مکس مبارز

24000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه پرس بالا سینه طرح مکس مبارز

دستگاه پرس بالا سینه طرح مکس مبارز

24000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پرس زیر سینه طرح مکس مبارز

دستگاه پرس زیر سینه طرح مکس مبارز

24000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه نشر  وزنه آزاد طرح تکنو مبارز

دستگاه نشر وزنه آزاد طرح تکنو مبارز

24000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پرس سینه طرح مکس مبارز

دستگاه پرس سینه طرح مکس مبارز

24000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد تکنو مبارز

دستگاه پرس بالا سینه وزنه آزاد تکنو مبارز

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه قایقی وزنه آزاد تکنو مبارز

دستگاه قایقی وزنه آزاد تکنو مبارز

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه زیر بغل وزنه آزاد تکنو مبارز

دستگاه زیر بغل وزنه آزاد تکنو مبارز

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز سر شانه مبارز

میز سر شانه مبارز

13000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 میز پرس تخت بدنسازی مبارز

میز پرس تخت بدنسازی مبارز

12000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز پرس زير سينه مبارز

میز پرس زير سينه مبارز

12000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پارالل بارفیکس شکم خلبانی مکانیکی مبارز

دستگاه پارالل بارفیکس شکم خلبانی مکانیکی مبارز

9500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
میز پرس بالاسینه مبارز

میز پرس بالاسینه مبارز

12000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه هاگ پا دوکاره مبارز

دستگاه هاگ پا دوکاره مبارز

38000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه شکم و پهلو وزنه آزاد مبارز

دستگاه شکم و پهلو وزنه آزاد مبارز

25000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه لیفت  شراک  مبارز

دستگاه لیفت شراک مبارز

13000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه پارالل نشسته دیپ مبارز

دستگاه پارالل نشسته دیپ مبارز

15000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه اچ زیر بغل مکس مبارز

دستگاه اچ زیر بغل مکس مبارز

24000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نیمکت ورزشی بلند مبارز

نیمکت ورزشی بلند مبارز

4700000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
مقر هالتر عمودی مبارز

مقر هالتر عمودی مبارز

4000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
فیله کمر 90 درجه مبارز

فیله کمر 90 درجه مبارز

7800000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
دستگاه تی بار وزنه آزاد مبارز

دستگاه تی بار وزنه آزاد مبارز

9000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 خیاطه پا ایستاده مبارز

خیاطه پا ایستاده مبارز

11000000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 نیمکت جلو بازو لاری مبارز

نیمکت جلو بازو لاری مبارز

7500000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 نیمکت مدرج چند منظوره مبارز

نیمکت مدرج چند منظوره مبارز

7200000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
 نیمکت ورزشی کوتاه  مبارز

نیمکت ورزشی کوتاه مبارز

4700000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
نیمکت بالا سینه ثابت مبارز

نیمکت بالا سینه ثابت مبارز

5200000 ریال

ریال

تحویل 2 ساعت بعد از سفارش

خریدتعداد
اولین  قبلی  1  2  3  4  5  6  بعدی  آخرین